مقالات | هنرهای تجسمی
 
تأثير جنگ بر نقاشي معاصر ايران


هنر معاصر ايران
تأثير جنگ بر نقاشي معاصر ايران
 
فصلنامه طاووس ، شماره دوم ، زمبستان 78

 
جنگ و جانبازيهاي آن از موضوعهائي است كه بارها دستمايه آثار هنرمندان قرار گرفته است. آثار بزرگ ادبي چون جنگ وصلح،سرخ و سياه، و در جبهه غرب خبري نيست و شاهكارهاي موسيقي چون سمفوني استالينگراد، و فينلانديا نمونه هاي مشهور و شناخته شده اين تأثير هستند. در نقاشي نيز از مينياتورها و پرده هاي نقاشي ايراني و مغولي كه زماني نقش ثبت تاريخ را برعهده داشتند تا ولاسكوئز و گويا و دولاكروا و معروفتر از همه گورنيكاي پيكاسوشاهكارهائي هستند كه متأثر ازجنگ و رويدادهاي آن پديد آمده اند. اين تأثير در طي جنگ طولاني دهه گذشته در ايران نيز تكرار شد.
هشت سال جنگ و اشغال موقت قسمتي از خاك ايران توسط نيروهاي متجاوز كه با فجايعي چون بمبارانهاي شيميائي و موشك باران شهرها و آواره شدن ساكنان مناطق اشغالي همراه بود، واز سوي ديگر دفاع و فداكاريهاي جوانان ايران كه به تن و ايمان و همت استوار خود به مقابله با متجاوزين  برخاستند و توانستند سرفرازانه دشمن را از سرزمين خود بيرون رانند و با صدها هزار شهيد و جانباز از استقلال ميهن خود دفاع كنند، اثري ژرف و ماندگار بر روح و احساسات تمام مردم ايران نهاد، و از آن ميان هنرمندان مختلف نيز مستقيم يا غيرمستقيم و هر يك به نحوي ذهنيت خود را در قالب آثار هنري بيان كردند.
دومين بخش از سلسله مباحث «هنر معاصر ايران»به موضوع «تأثيرجنگ بر نقاشي معاصر ايران» اختصاص يافته است. اين موضوع در ميزگردي با شركت سه تن از نقاشان معاصر آيدين آغداشلو، نصرت الله مسلميان، و حسين خسروجردي مورد بحث قرار گرفت.نظر خوانندگان را به گزيده اين مباحثات جلب مي كنيم.
تصاويري كه در اين بخش از طاووس آمده است گزيده اي از مجموعه هزاران اثر نقاشي است كه در جريان مقاومت فرزندان اين سرزمين و يا با خاطره از خودگذشتگي هاي آنان آفريده شده است.
منیژه میر عمادی

 
 

تبلیغات