صفحه هنرمندان | محمد غزالی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
محمد غزالی
متولد 1359 تهران// تحصیلات: لیسانس عکاسی، دانشکدة هنر و معماری،‌ دانشگاه آزاد، 1383// نمایشگاه‌های دو نفره 1386: مجموعة یادداشت‌برداریها، گالری جادة ابریشم، تهران// 1384: مجموعة تابستان 1384، گالری جادة ابریشم، تهران// 1383: مجموعة سلول سیاه با یک گذر، گالری جادة ابریشم، تهران// 1382: مجموعة بازگشت فراموشکارانه، کالری دریابیگی، تهران// نمایشگاه‌های گروهی 1387: درهای بسته، چشمان بسته، بنیاد آفرینشهای هنر نیاوران، تهران// 1385-1387: تور ای ایران، مجموعه‌های یاداشت‌برداریها و تابستان 1384، استرالیا// 1385: اولین اکسپو عکاسی، مجموعة یادداشت‌برداریها، هتل استقلال، تهران// 1386:‌جشنوارة ULIS، مجموعة مهاجر، اسلاید شو، استانبول، ترکیه// 1386: مجموعة بی‌نام، گالری جادة ابرایشم، تهران// 1385: دهمین دوسالانة عکاسی، مرکز هنری صبا، تهران// 1385: مجموعة اگر من آب بودم، فوروم هنرمندان ایرانی، تهران// 1383: مجموعة سلول سیاه و یک گذر و با این سه دست...، بازار عکس پاریس، پاریس، فرانسه// 1383: نمایشگاه عکس، گالری راه ابرایشم، تهران// 1383: اولین اکسپو هنر، مجموعة با این سه دست....، تالار وحدت تهران// 1383: مجموعة بازگشت فراموشکارانه، دیدگاه‌ةای 6 جوان ایرانی،FNAC ، مونپارناس، پاریس// 1383: نهمین دوسالانة عکاسی، مرکز هنری صبا، تهران// 1383: سومین نمایشگاه هنر نو، با این سه دست...، تالار دانشگاه تهران، تهران// جوائز: 1383: برندة جایزة اول نهمین دوسالانة عکاسی و سه ماه پژوهش در شهر بین‌المللی هنرهای، سیته انترناسیونال هنرهای پاریس//

 

تبلیغات