صفحه هنرمندان | نیکزاد عربشاهی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
نیکزاد عربشاهی
خودآموختة هنرهای تجسمی// شروع زندگی حرفه‌ای از 1379// پژوهندة طراحی// نمایشگاهها: 1384 نمایشگاه گروهی طراحی، خانة طراحی// 1386 نمایشگاه گروهی طراحی، گالری لاله// 1387 نمایشگاه تماشا، موزة امام علی// 1388 سمینار: تحلیلهای روان‌شناسانة طراحی ایرانی// 1389 نمایشگاه طراحی نو، گالری اعتماد//

 

تبلیغات