صفحه هنرمندان | گلناز بیگدلی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
گلناز بیگدلی
فعالیتهای هنری: عضو انجمن نقاشان ایران// شرکت در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی اعم از: نمایشگاه گروهی - نگارخانه شیرین و فرهاد سال 1385/ نمایشگاه انفرادی- نگارخانه مهرین سال 1390// نمایشگاه گروهی- نگارخانه دریابیگی سال1390// نمایشگاه سالیانه اعضای انجمن نقاشان در خانه هنرمندان- سال 1390// نمایشگاه سالیانه اعضای انجمن نقاشان در خانه هنرمندان- سال 1391// نمایشگاه زنان - فراخوان انجمن نقاشان- سال 1391//

 

تبلیغات