صفحه هنرمندان | محمود ساکی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
محمود ساکی
متولد 1367//کارشناس گرافیک، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران//1387 "پِرتی"، نمایش انفرادی طراحی، گالری پردیس هنر، تهران//1391 "قلمرو موجود"، نمایش گروهی طراحی، گالری آریا //1391 "اتفاق"، نمایش گروهی طراحی، گالری دی//1390 نمایش گروهی تصویرسازی، منتخب دانشجویان گرافیک دانشگاه تهران، دانشگاه آرت دکو پاریس، فرانسه//1390 "تابلوهای کوچک"، نمایش گروهی نقاشی، گالری آریا //1389 نمایش گروهی طراحی، منتخب دانشجویان دانشگاه های هنری تهران، گالری صبا //1389 نمایش گروهی طراحی، منتخب دانشجویان پردیس هنرهای زیبا، گالری تهران //1389 نمایش گروهی پوستر، دانشگاه هنر تهران //1389 نمایش گروهی پوستر، دانشگاه تهران//1388 نمایش گروهی پوستر، خانه هنرمندان ایران//1387 نمایش گروهی پوستر، پردیس سینمایی پارک ملت //1387 نمایش گروهی پوستر، پردیس سینمایی پارک ملت //1390 منتخب سومین بینال طراحی معاصر ایران، موزه هنرهای امام علی //1389 منتخب چهارمین بینال پوستر بین المللی دانشجویی دانشگاه نووی ساد، بوسنی

 

تبلیغات