خبرها | هنرهای تجسمی
 
نمایش هنر مینیاتور ایرانی در موزه هنر دانشگاه هاروارد
 


 

تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
 

«روشنای تازه برنارد برنسون: نقاشی ایرانی در دانشکده ننر رنسانس؛ نام نمایشگاهی است که قرار است در موزه هنر هاروارد برگزار شود.


بخش مطالعات رنسانس ایتالیایی در دانشگاه هاروارد آمریکا، نمایشگاهی از هنر کلاسیک ایرانی را از بیستم ماه مه تا ۱۳ آگوست ۲۰۱۷ برپا میکند. این نمایشگاه با عنوان " روشنای تازه برنارد برنسون: نقاشی ایرانی در دانشکده هنر رنسانس" نظر به توجه ویژه مورخ هنر ِ آمریکایی، یعنی برنارد برنسون به هنر ایرانی برگزار میشود.

 
  


برنارد برنسون در سال ۱۹۱۱ در باغ - امارت  Villa I Tatti (مرکز مطالعات رنسانس ایتالیایی در هاروارد)

 

برنارد برنسون (Bernard Berenson) (۱۹۵۹ - ۱۸۶۵، پژوهشگر هنر و یکی از تاریخپژوهان برجسته هنر آمریکا است که تخصص ویژهاش در هنر رنسانس بود. او در این زمینه کتاب معروفی دارد که همچنان از منابع مهم پژوهش هنر در حوزه رنسانس میشود. این کتاب با نام "نقاشان ایتالیایی عهد رنسانس" موفقیت بینالمللی برای برنارد برنسون کسب کرد.
 
 


به گفتهی برگزارکننده این نمایشگاه، آیسین یولتار ییلدریم که البته معاون سرپرست هنر اسلامی موزه هنر هاروارد است،‌" در آغاز سده بیست، مجموعه داران هنری از جمله برنسون مجذوب هنر اسلامی بودند، توجه ویژهای به آن داشتند، و مفتون رنگبندی و طراحیهای این آثار بودند. در آغاز سده نوزدهم بسیاری از آثار و نسخ خطی هنرمندان ایرانی وارد عرصه بازار هنر شد. برنسون این مجال را، فرصت مناسبی دانست برای گردآوری بسیاری از این آثار ذی قیمت و ارزشمند."


نمایشگاه " روشنای تازه برنارد برنسون: نقاشی ایرانی در دانشکده هنر رنسانس" در بخش مطالعات رنسانس ایتالیایی در دانشگاه هاروارد آمریکا، از بیستم ماه مه تا ۱۳ آگوست ۲۰۱۷ برپا خواهد شد.


منبع: هنرآنلاین

 

 

تبلیغات