خبرها | اعلانات
 
بدرود با خوانندگان طاووس و نشر هنرایران


با رخت بربستن زنده یاد منیژه میرعمادی - ناصری از میدان هنر،

این وبسایت دیر یازود بسته می‌شود و با آرشیو کمابیش بی‌همتای خود به فصلی در تاریخ پربار هنر و هنرمندان ایرانی تبدیل می‌شود...

بازمانده مجلههای طاووس و کتابهای نشر هنر ایران به کتابخانه‌ها؛ دانشگاه‌ها و دانشکدههای هنر و معماری و آموزشکده‌های هنر کمابیش سراسر کشور و فرهنگسراهایی در مناطق محروم

 و هنرجویان و دیگر شایستگانی به راستی کوشا و زحمتکش به یادش هدیه داده شده و می‌شود.

 روانش شاد


 

تبلیغات